hồng kông có thuộc trung quốc không 

xuat-khau-lao-dong-ma-cau0982.686.028