đài loan là thuộc địa của nước nào 

xuat-khau-lao-dong-ma-cau0982.686.028